N에 V으러/러 가요. Chỉ mục đích của hành động di chuyển

어디에 가요? Anh đi đâu đấy?
빵집 케이크를 사러 가요.
Tôi tới tiệm bánh để mua bánh kem.
누구 생일이에요?
Sinh nhật ai vậy ạ?
오늘이 할머니 생신이에요. 그래서 파티를 해요.
Hôm nay là sinh nhật của bà. Nên chúng tôi làm tiệc.

N에 V으러/러 가요.
‘-으러/러’ kết hợp trước ‘가다, 오다’ để chỉ mục đích của hành động di chuyển. Khi thân động từ kết thúc bằng phụ âm thì sử dụng ‘-으러’, kết thúc bằng nguyên âm thì sử dụng ‘-러’.

우빈 씨가 은행 돈을 찾으러 가요.
Anh Woo Bin đi ngân hàng để rút tiền.
저는 극장 공연을 보러 가요.
Tôi đi đến rạp hát để xem biểu diễn.
동생은 학원 피아노를 배우러 가요.
Em tôi đi đến trung tâm để học piano.

Từ vựng
빵집 tiệm bánh
케이크 bánh kem
할머니 bà
생신 sinh nhật
돈을 찾다 rút tiền
은행 ngân hàng
극장 rạp hát, rạp chiếu phim
공연 biểu diễn
학원 trung tâm

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here