V+ 지 맙시다. Hình thức phủ định của ‘V+ 읍시다/ㅂ시다.’

공항까지 버스로 갈까요?
Chúng ta đi đến sân bay bằng xe buýt nhé?
아니요, 버스로 가지 맙시다.
Không, chúng ta đừng đi bằng xe buýt.
그럼 어떻게 갈까요?
Vậy thì đi bằng cách nào nhỉ?
서울역에서 공항철도를 탑시다. 더 빨라요.
Hãy đi tuyến sân bay từ ga Seoul! Sẽ nhanh hơn.

V+ 지 맙시다.
Là hình thức phủ định của ‘V+ 읍시다/ㅂ시다.’.
(V읍시다/ㅂ시다 – Sử dụng khi người nói đề nghị người nghe cùng thực hiện một hành động nào đó hoặc người nói đồng ý với lời đề nghị của người nghe. Xem thêm tại đây)

의자가 더러워요. 여기에 앉지 맙시다.
Ghế bẩn đấy. Anh đừng ngồi ở đây nhé!
길이 막혀요. 택시를 타지 맙시다.
Tắc đường rồi. Chúng ta đừng đi taxi nhé!
피곤해요. 오늘은 운동을 하지 맙시다.
Tôi mệt quá! Hôm nay đừng tập thể dục nhé!

Từ vựng
공항 sân bay
공항철도 đường tàu tuyến sân bay
더 thêm, hơn
빠르다 nhanh
더럽다 bẩn

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here