V+ 느니 Hành vi hay tình huống của vế sau tốt hơn của vế trước

김 대리님, 안녕하세요? 보내 드린 견본은 보셨어요?
Xin chào trợ lý Kim. Anh đã xem hàng mẫu mà tôi đã gửi chưa?
네, 지금 확인하고 있습니다. 시장조사 결과를 잘 반영하신 것 같은데요.
Vâng, bây giờ tôi đang kiểm tra. Có vẻ như nó phản ánh tốt kết quả điều tra thị trường.
시장의 요구를 반영하기 위해 최선을 다했는데 시장의 반응은 어떨지 확신이 안 서네요. 대리님도 좋은 의견 부탁드립니다.
Tôi đã cố gắng hết sức để phản ánh nhu cầu của thị trường nhưng mà tôi không chắc phản ánh của thị trường sẽ như thế nào. Trợ lý Kim hãy cho những ý kiến tốt ạ.
견본을 좀 더 다양하게 보면 좋겠습니다. 생산을 시작하면 중간에 중단할 수 없거든요.
Thật tốt nếu xem hàng mẫu nhiều hơn. Bởi vì nếu bắt đầu sản xuất thì không thể gián đoạn giữa chừng được.
견본이 좀 더 있으니까 결재 절차를 밟아 보내드리도록 하겠습니다.
Bởi vì có thêm hàng mẫu nên tôi sẽ làm thủ tục phê chuẩn và gửi anh.
그럼, 이렇게 전화로 이야기하느니 차라리 제가 직접 가서 다양한 견본을 보고 싶은데요.
Vậy thì, thà rằng tôi đích thân đến để xem hàng mẫu khác nhau hơn là nói chuyện qua điện thoại thế này.

V+ 느니
Gắn vào thân động từ hành động để chỉ ra rằng thà hành vi hay tình huống của vế sau tốt hơn hành vi hay tình huống của vế trước. Bởi vì cũng không hài lòng với hành vi hay tình huống của vế sau nên được dùng cùng với ‘차라리’ hay ‘아예’.

혼자서 걱정만 하고 있느니 아예 속 시원히 말하는 게 낫겠어요.
Thà rằng ngay từ đầu nói thẳng ra sẽ tốt hơn là lo lắng một mình.

거액을 들여서 신제품을 개발하느니 차라리 기존의 모델을 보완하는 게 좋을 것 같습니다.
Thà rằng bổ sung mẫu tiêu chuẩn dường như tốt hơn tốn nhiều tiền để phát triển sản phẩm mới.

요즘 같이 경제가 안 좋을 때는 증권 투자를 하느니 적금을 드는 게 나을 거예요.
Dạo này khi kinh tế cùng khó khăn thì thà rằng tích lũy tiền tốt hơn là đầu tư chứng khoán.

Từ liên quan
견본 hàng mẫu
중단 sự gián đoạn
결재가 나다 được phê chuẩn
(절차를) 밟다 làm thủ tục

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here