V+ 은/ㄴ 덕분에 Diễn tả lí do của một kết quả nào đó mang...

늦어서 미안해. 길이 많이 막혔어. Xin lỗi vì em đến trễ. Tắc đường quá! 괜찮아. 나도 조금 전에 왔어. 그런데 오늘 아침에 회사에 늦지 않았어? Không sao....

V/A+ 을걸요/ㄹ걸요. Người nói vừa phản ứng với lời nói hoặc hành động của...

이번 방학에 계절 학기 수업 들어요? Vào kì nghỉ này cậu có học học kì thứ ba không? 고민 중이야. 너는? Mình đang khó nghĩ...

Tổng hợp địa điểm du lịch Hàn Quốc

Hàn Quốc bao gồm 1 thủ đô, 6 thành phố đô thị trực thuộc trung ương, 1 thành phố tự trị đặc biệt Sejong...
error: Content is protected !!