Đối phó với bệnh cảm nắng và bệnh dị ứng máy điều hòa và mùa hè

여름철 불청객, 냉방병 & 열사병 이제 안녕~ Khách không mời mà đến vào mùa hè, xin tạm biệt bệnh máy điều hòa và bệnh cảm nắng~ 여름감기의 주범, 냉방병 대비하기 Đối phó với thủ phạm của cảm cúm mùa hè: bệnh máy điều hòa 뜨겁고 축축한 무더위 속에서 계속 지내다...

Đánh đuổi Chứng uể oải mệt mỏi vào mùa Xuân 반가운 봄 나른한 몸 춘곤증 물리치기

Đánh đuổi Chứng uể oải mệt mỏi vào mùa Xuân 반가운 봄 나른한 몸 춘곤증 물리치기 춘곤증은 봄이 되면서 입맛이 없어지고 쉽게 피로를 느끼는 등의 복합적인 증세를 말한다. 춘곤증이 문제가 되는 이유는 몸이 자꾸 늘어지면서 일의 능률이 떨어지고 시도 때도 없이 찾아오는 졸음 때문에 집중력이 저하되어 일상생활에 지장을 주기 때문이다....

Cách chiến thắng ‘cảm cúm’- khách không mời mà đến vào mùa Đông 겨울철 불청객, 똑똑하게 감기 이기는 법

겨울철 불청객, 똑똑하게 감기 이기는 법 Cách chiến thắng một cách thông minh ‘cảm cúm’- khách không mời mà đến vào mùa Đông 감기는 보통 대부분 저절로 낫기 때문에 대수롭지 않은 질병으로 여겨진다. 하지만 다양한 합병증이나 후유증을 동반하는 경우가 많아 ‘만병의 근원’이 될 수 있다. 따라서 평소 감기에 걸리지 않도록...