N에 N이/가 한(두, 세…) N 있어요. Danh từ chỉ đơn vị và hệ số đếm

사무실에 책상이 많아요?
Ở văn phòng có nhiều bàn làm việc không?
네, 많아요. 사무실 책상 스무있어요.
Vâng, có nhiều. Ở văn phòng có hai mươi cái bàn làm việc.
직원이 많아요?
Có nhiều nhân viên không?
네, 많아요.Vâng, nhiều.

N에 N이/가 한(두, 세…) N 있어요.
Mỗi danh từ đều được kết hợp với một danh từ chỉ đơn vị khác nhau, có thể sử dụng số đếm thuần Hàn ‘한, 두, 세, 네…’ hoặc số đếm Hán Hàn ‘일, 이, 삼, 사…’ để đếm tùy theo danh từ chỉ đơn vị được kết hợp. Trường hợp không có danh từ chỉ đơn vị thì đếm bằng ‘하나, 둘, 셋, 넷…’.

책상 위 볼펜이 다섯 자루 있어요.
Trên bàn có năm cây bút bi.
교실 안 학생 있어요.
Trong phòng học có bốn sinh viên.
마리 있어요.
Ở nhà có ba con chó.

Từ vựng
스무 hai mươi
개 cái
직원 nhân viên
다섯 năm
자루 cây
네 bốn
명 người
개 chó
세 ba
마리 con

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here