Trợ từ 에¹ (N에 N이/가 없어요)

집에 베란다가 있어요? Nhà bạn có ban công không?
네, 있어요. Vâng, có ạ.
베란다에 의자가 있어요? Ở ban công có ghế không?
아니요, 베란다 의자가 없어요. Không, ở ban công không có ghế.

N에 N이/가 없어요.
Là hình thức phủ định của ‘N에 N이/가 있어요.’ (xem thêm tại đây)

‘에’ được sử dụng khi chỉ vị trí hoặc sự tồn tại của người, sự vật.

Thông thường theo sau nó là các động tính từ chỉ vị trí hoặc sự tồn tại như ‘있다’ (có, nằm ở), ‘없다’ (không có, không có ở), ‘많다’ (nhiều), ‘적다’ (ít) hoặc các động từ chỉ hành động như ‘앉다’ (ngồi), ‘살다’ (sống), ‘놓다’ (đặt, để),’넣다’ (bỏ vào), ‘쓰다’ (viết, dùng).

제 동생이 없어요.
Em của tôi không có ở nhà.
화장실 휴지가 없어요.
Ở nhà vệ sinh không có giấy vệ sinh.
공원 쓰레기가 없어요.
Ở công viên không có rác.

Từ vựng
베란다 lan can
의자 ghế
휴지 giấy vệ sinh
쓰레기 rác

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here