‘China town’ ở Inchoen gặp gỡ nước Trung Quốc thu nhỏ qua món mì...

자장면으로 만나는 작은 중국 인천 차이나타운 ‘CHINATOWN’ Ở INCHEON GẶP GỠ NƯỚC TRUNG QUỐC THU NHỎ QUA MÓN MÌ ‘JAJANG’ 지하철 1호선 인천역에 도착하자 마음이 급해진다....