N만 -지

이 레스토랑은 스파게티가 아주 맛있어요. 빵도 맛있고요.
Mì Ý ở nhà hàng này rất ngon. Bánh mỳ cũng ngon nữa.
여긴 빵을 많이 주는데 먹으면 추가로 얼마를 더 내야 해요?
Ở đây cho nhiều bánh mỳ mà phải trả bao nhiêu nếu ăn bổ sung?
빵 값은 별도로 받지 않아요.
Giá bánh mỳ không nhận riêng.
정말요? 제 고향에서는 테이블에 놓고 가는 빵을 먹으면 값을 따로 내야 해요.
Thật à? Ở quê hương tôi phải trả tiền riêng nếu ăn bánh mỳ đặt ở bàn.
한국에서는 먹고 싶으면 더 달라고 하면 돼요. 물론 무료고요.
Ở Hàn Quốc nếu muốn ăn thì gọi thêm là được. Tất nhiên là miễn phí.
한국의 서비스 문화는 아직 해외에 알려지지 않았 좋은 점이 많은 것 같아요.
Văn hóa phục vụ ở Hàn Quốc chưa được biết đến ở nước ngoài nhưng dường như có nhiều điểm tốt.

Bài viết liên quan  N(이)라든가 N 같은 N Sử dụng để liệt kê các ví dụ

N만 V/A+ 지
Được gắn vào thân tính từ hoặc động từ hành động dùng khi đưa ra ý kiến khác với cái ở vế sau mặc dù thừa nhận nội dung ở vế trước.

가: 제임스 씨는 공부를 잘하지요?
James học hành giỏi đúng không?
나: 공부 잘하 운동은 잘 못하는 것 같아요.
Chỉ giỏi học hành thôi nhưng hình như thể thao không được.

가: 가방이 참 예뻐요.
Cặp đẹp thật đấy.
나: 디자인 예쁘 실용적이지 않아요.
Chỉ đẹp thiết kế thôi nhưng không có tính thực dụng.

가: 와! 이 식당에는 음식 종류가 참 많아요.
Woa. Ở nhà hàng này có nhiều loại thức ăn thật.
나: 음식 종류 먹을 게 없어요.
Thức ăn chỉ có nhiều loại thôi chứ cái để ăn không có.

Bài viết liên quan  V/A+ 지 않아도 돼요. Sử dụng khi cho phép không cần thực hiện một hành động hoặc phải là một trạng thái nào đó.

Từ liên quan
추가 sự bổ sung
별도 riêng biệt
물론 sự tất nhiên
실용적 tính thực dụng

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here