V+ (으)시지요. Khuyên nhủ hoặc đề nghị đối phương một cách nhẹ nhàng

마리아 씨, 안색이 어두워요. 무슨 걱정거리라도 있으세요?
Maria, sắc mặt cô tối tăm vậy. Có điều gì lo lắng gì à?
남편과 제가 사고방식이 너무 달라서 자주 다투거든요. 그래서 요즘 많이 힘들어요.
Vì tôi và chồng có phương thức tư duy rất khác nhau nên thường xuyên cãi nhau. Vì vậy dạo này rất vất vả.
그런 문제는 혼자 고민한다고 해서 해결되지 않아요. 남편과 같이 상담을 받아보시는 게 어때요?
Vấn đề như vậy dù có lo lắng một mình cũng không giải quyết được. Thử nhận tư vấn cùng với chồng thì thế nào?
어디에서 상담을 받을 수 있어요?
Có thể nhận tư vấn ở đâu vậy?
다누리콜센터라는 곳이 있는데 다문화가족 상담도 해 주고 통역 서비스도 제공해요. 한번 전화해 보시지요.
Có nơi gọi là trung tâm cuộc gọi Danuri, nơi mà cung cấp dịch vụ thông dịch và cũng tư vấn cho gia đình đa văn hóa nữa. Hãy thử gọi điện 1 lần đi chứ.
고맙습니다. 얼른 전화해 봐야겠어요.
Cám ơn nhé. Tôi sẽ nhanh chóng gọi điện thử xem.

V+ 으시지요/시지요.
Được gắn vào thân động từ hành động dùng khi khuyên nhủ hoặc đề nghị đối phương một cách nhẹ nhàng.

Nếu thân động từ hành động kết thúc bằng ‘ㄹ’ hoặc nguyên âm thì dùng ‘-시지요’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-으시지요’.

이쪽으로 앉으시지요.
Xin hãy ngồi bên này.

자, 같이 들어가시지요.
Nào, hãy cùng đi vào chứ.

저도 곧 따라갈 테니까 먼저 출발하시지요.
Tôi cũng sẽ đi theo ngay tức thì vì vậy hãy xuất phát trước đi.

Từ liên quan
걱정거리 điều lo lắng
사고방식 phương thức tư duy
다투다 cãi nhau
제공 sự cung cấp
얼른 một cách nhanh chóng

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here