N이/가 있는가 하면 N도 있다

이번 전시회에서는 역대 고갱전 중 가장 많은 작품을 관람할 수 있다더군요.
Nghe nói là có thể nhìn ngắm tác phẩm nhiều nhất trong các đời Gauguin ở buổi triển lãm lần này đấy.
네, 프랑스에서 그린 초기 작품이 있는가 하면 남태평양의 작은 섬에서 그린 후기 작품 전시되고 있대요.
Vâng, nghe bảo là nếu có tác phẩm thời kỳ đầu được vẽ ở Pháp thì cũng có tác phẩm thời kỳ sau được vẽ ở hòn đảo nhỏ của Nam Thái Bình Dương được triển lãm.
이 그림은 섬에서 살 때 그렸겠군요. 저는 이런 분위기의 작품이 좋은데요.
Thì ra ông ta đã vẽ bức tranh này khi sống ở đảo. Tôi thích tác phẩm có bầu không khí như thế này.
그림 속에 물질문명을 싫어했던 고갱의 사상이 많이 반영된 것 같아요.
Dường như tư tưởng của Gauguin, người mà đã từng ghét nền văn minh vật chất được phản ánh nhiều ở trong bức tranh.
맞아요. 원주민들의 생활 모습을 통해 원시적인 아름다움을 잘 보여주네요.
Đúng vậy. Thông qua hình dáng sinh hoạt của những người dân bản địa thì cho thấy rõ vẽ đẹp thuộc về nguyên thủy nhỉ.
이번에는 저쪽으로 가서 이 화가의 가장 유명한 작품을 감상해 볼까요?
Lần này đi đến đằng kia và thưởng thức tác phẩm nổi tiếng nhất của họa sĩ này nhé?

Bài viết liên quan  V/A+ 는/은/ㄴ 경우에 Thể hiện tình huống hay điều kiện được đặt ra

N이/가 있는가 하면 N도 있다
Được gắn vào danh từ thể hiện có một vài trường hợp. Khi người nói nói thêm vế sau vào vế trước, dùng khi ví dụ các trường hợp khác nhau.

드라마를 좋아하는 사람이 있는가 하면 예능 프로그램을 좋아하는 사람도 있다.
Nếu có người thích phim thì cũng có người thích chương trình giải trí.

말하기를 잘하는 학생이 있는가 하면 쓰기를 잘하는 학생도 있다.
Nếu có học sinh giỏi môn nói thì cũng có học sinh giỏi môn viết.

컴퓨터로 수업을 하는 선생님이 있는가 하면 칠판에 쓰면서 수업을 하는 선생님도 있다.
Nếu có giáo viên giảng dạy bằng máy tính thì cũng có giáo viên vừa viết ở bảng vừa giảng dạy.

Bài viết liên quan  V/A+ 을/ㄹ 리가 없다

Từ liên quan
역대 các đời
물질문명 văn minh vật chất
사상 tư tưởng
원주민 dân bản địa
원시적 thuộc về nguyên thủy

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here