아무래도 V/A+ 을/ㄹ 것 같아서

김 과장, 이번 프로젝트는 잘 진행되고 있어요?
Trưởng phòng Kim, dự án lần này đang được tiến hành tốt chứ?
네, 부장님. 순조롭게 잘 되고 있습니다.
Vâng, thưa phó giám đốc. Đang trở nên tốt đẹp một cách suôn sẻ ạ.
중국 지역 조사 담당자는 누구예요?
Người chịu trách nhiệm điều tra khu vực Trung Quốc là ai vậy?
아무래도 중국어를 잘해야 할 것 같아서 민철 씨한테 맡겼어요.
Dù sao đi nữa thì hình như phải giỏi tiếng Trung nên đã giao phó cho anh Min Cheol ạ.
입사한 지 얼마 되지도 않았는데 너무 부담스러운 일을 맡긴 것 아니에요?
Vào công ty chưa được bao lâu mà, không phải là đã giao việc đầy gánh nặng sao?
팀원들 모두 민철 씨가 적임자라고 생각하고 있어서 그렇게 했습니다.
Tất cả thành viên trong nhóm đều nghĩ rằng Min Cheol là người thích hợp nên đã làm thế ạ.
그래도 신입 사원이니까 김 과장이 계속 관리 좀 해 주세요.
Dù vậy, vì là nhân viên mới nên trưởng phòng Kim hãy tiếp tục quản lý xem.
네, 차질 없도록 잘 하겠습니다.
Vâng, tôi sẽ làm tốt để không gặp trở ngại nào ạ.

Bài viết liên quan  V+ 기 위해서 Diễn tả mục đích hoặc ý đồ khi thực hiện một việc nào đó.

아무래도 V/A+ 을/ㄹ 것 같아서
Dùng thể hiện dù thử suy nghĩ vài lần trong thời gian dài nhưng có được sự vững tin ở mức độ nào đó về điều mà người nói dự đoán và đã hành động với lý do đó.

Nếu thân động từ hành động hay tính từ kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-ㄹ 것 같아서’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-을 것 같아서’.

아무래도 운전해서 가면 지각할 것 같아서 지하철을 탔어요.
Dù sao đi nữa nếu lái xe đi thì dường như sẽ đến muộn nên tôi đã đi tàu điện ngầm.

Bài viết liên quan  N이며/며 N이며/며

아무래도 병원에 가 봐야 할 것 같아서 좀 일찍 퇴근을 하려고 해요.
Dù sao đi nữa thì có lẽ phải đi bệnh viện nên tôi định tan làm sớm một chút.

아무래도 음식이 부족할 것 같아서 재료를 더 사러 가고 있어요.
Dù sao đi nữa thì dường như thức ăn thiếu nên tôi đang đi mua thêm nguyên liệu.

Từ liên quan
순조롭다 suôn sẻ, thuận lợi
적임자 người thích hợp
차질 sự gặp trở ngại
지각 sự đến muộn

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here